Ochrona Danych Osobowych

Działając na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej „RODO”), informuję, że:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:
  Hotel-Restauracja Platan sp. zo.o. sp.kz siedzibą Sielec 79 A, 39-120 Sędziszów Młp.,
  zwana dalej Administratorem;
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:
  • wykonania obowiązków wynikających z umowy zawartej z Administratorem,
  • realizacji działań marketingowych,
  • badania satysfakcji klientów;
 3. podstawę prawną przetwarzania danych stanowi
  • zawarcie i realizacja umowy z Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • zgoda, w zakresie danych, które nie są niezbędne do zawarcia i realizacji umowy
   z Administratorem, w tym w zakresie działań marketingowych ( 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO),
  • prawnie uzasadniony interes w zakresie badania satysfakcji klientów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  • podmioty, którym Administrator zleci usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcy usług IT, biuro rachunkowe oraz organy i instytucje, do których
   w Pani/Pana imieniu administrator będzie kierował korespondencję lub zapytania,
  • organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publicznej;
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do zakończenia umowy z Administratorem
  i przedawnienia wynikających z niej roszczeń a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody – do momentu cofnięcia tej zgody;
 6. jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody
  w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu – na zasadach określonych w RODO;
 8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi doPrezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO;
 9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale w zakresie w jakim przetwarzanie danych jest niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy z Administratorem, konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia umowy
  z Administratorem.